РЕЗИМЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА

Полазници су обучавани у оквиру пословних процеса дигитализације културне баштине Универзитетске библитеке, партнерске институције Интенет клуба Љиг. Обуку је као ментор водио др Адам Софронијевић, а помагали су непосредни извршиоци у радним процесима Никола Крсмановић и Матеја Милошевић у пословима скенирања и рада у програму docWorks i Наташа Дакић и Јелена Андоновски за рад у програму Транскрибус, као и Никола Смоленски за рад у програмким окуржењима Језичка лабораторија и Епоха.

Полазници су прошли кроз систематску обуку за послове дигитлаизације по систему менторског рада који је водио др Софронијевић, а која је обухватила:

  1. Уводне разговоре са полазницима и упознавање са њиховим предзнањем и раднм окружењем инситуције из које долазе
  2. Предавања којима се презентује општа целина процеса дигитализације и специфичности одређених пословних процеса, програма и дигиталних алата и њихова улога у целини процеса дигитализације
  3. Рад у програмском окружењу Језичка лабораторија, израда народног граматичког дигилталног речника српског језика у сегменту везаном за падежне промене именица. Упознавање са значајем појма претраживости у дигитланим збиркама, значаја лингвистичких алата за очување језика и културе у дигиталном свету, улоге граматчких речника за израду дигиталних алата и апликација за рад са текстом, метода kraud sorsinga као опција за обављање масовних послова у области дигитализације.
  4. Рад у програмском окружењу Епоха, појам и важност претраживости за дигиталне материјале, улога појединачних докемената и појам колекције и подколекције.
  5. Рад са програмом Транскрибус, израда модела аутоматског препознавања ћириличног и латиничног текста на српском језику и другим језицима, важност аутоматског препзнавања теска са скенираних слика, приступи путем оптичког препознавања карактера и машинског учења, израда институционалне колекције.
  6. Рад са програмом docWorks, обрада скенираних слика, сегментирање, оптичко препознавање карактера, израда METS-ALTO фајлова, рад у систему за индексирање, претраживање и приказ претраживих дигиталиних материјала, израда институционалне колекције претраживих дигитланих материјала која обухвата монографске публикације и периодична издања.

 

Сви полазици су успешно завршили програм обуке, израђена је већа количина претраживих дигитланим материјала који су досупни кроз системе за приказ Универзитетске библоитеке или се налазе у фази индексирања и финалне обраде за уношење у ове системе.

http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled?newspaper=UB_00052

http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled?newspaper=UB_00053

Циљ

Циљ пројекта је ефективно унапређење знања запослених у институцијама културе Републике Србије у области напредних послова дигитализације. Оно ће обезбедити непосредне резултате у постизању вишег нивоа квалитета целокупног процеса дигитализације у установама културе у Републици Србији. Циљеви пројекта постижу се  применом и промовисањем  новог приступа образовању запослених, којим се, за разлику од досадашње праксе, омогућава постизање ефикаснијег преноса занања и ефективне обуке за обављање напредних послова у области дигитализације у култури. Увођењем у праксу менторског принципа, целоживотно учење запослених у институцијама културе подиже се на нови ниво. То омогућава да се знање из напредних послова дигитализације ефективно пренесе и да се резултати овог преноса знања ефикасно квантификују на крају реализације пројекта. Осам запослених из осам институција културе, одабраних по принципима меритокритета, проћи ће шестомесечни образовни процес свеобухватног менторства у коме ће најистакнутији стручњаци у области напредних технологија дигитализације у Србији, који су до сада остварили изузетне и мерљиве резултате у пракси, обучити полазнике кроз свакдневни контакт и помоћ у практичном раду, уз обезбеђивање платформи у отвореном приступу за обављање напредних послова дигитализације у култури на начин који ће омогућити да осам институција културе у Републици Србији, по завршетку пројекта могу наставити да послове дигиталиазције обављају на начин који представља квалитативни помак у односу на тренутно постојећу ситуацију.

Примарно - Стицање нових знања и вештина учесника у процесу дигитализације;

Метод - Интензивни рад на промовисању дигитализације како код учесника у процесу тако и код најшире јавности;поред почетног и завршног интензивног тренинга пројекат обухвата и свакоднвне контакте путем савремених средстава комуникације и уживо.  

Успешна реализација програма и његови разулати, мерљиви и доступни јанвости, стручној и општој у домену отвореног приступа биће најбољи промотери принципа менторства у даљој пракси доживотног образовања запослених у иснтитуцијама кутлуре у Републици Србији, а која ће кроз будуће пројекте омогућити ефикасну и ефективну дисеминацију напредних знања, како у области дигитализације, тако и у другим областима послова у култури који захтевају релаизацију сложених радних процеса. 

ПОЛАЗНИЦИ:

семестарска обука

Нада Димитирјевић (библиотека Јагодина), Оливер Ђорђевић (архив Јагодина), 
Дора Хицсик (библиотека Суботица), Горан Жикић (архив Крушевац)
Дубравка Добријевић (библиотека Ларевац), Андрија Станисављевић (музеј града Београда)
 
пројектна обука
Др. Славица Гостимировић (библиотека Добој), Слађана Митровић (библиотека Топола), Виктор Лазић (библиотека Лазић)
 
 

ТРЕНИНГ

ЈАВНИ КУРИКУЛУМ АКАДЕМИЈЕ:

а - 28. СЕПТЕМБАР - 15 ДЕЦЕМБАР

Вежба 1 - 

Народни граматички е-речник српског језика

упутство

БИБЛИОТЕКЕ             АРХИВИ             МУЗЕЈИ    

Позивамо установе културе  узму учешћа у реализацији овог пројекта, тј. да постану партнери на пројекту и омогуће приступ широком кругу оних који су заинтересовани за књигу и српски језик.