РЕЗИМЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА

Полазници су обучавани у оквиру пословних процеса дигитализације културне баштине Универзитетске библитеке, партнерске институције Интенет клуба Љиг. Обуку је као ментор водио др Адам Софронијевић, а помагали су непосредни извршиоци у радним процесима Никола Крсмановић и Матеја Милошевић у пословима скенирања и рада у програму docWorks i Наташа Дакић и Јелена Андоновски за рад у програму Транскрибус, као и Никола Смоленски за рад у програмким окуржењима Језичка лабораторија и Епоха.

Полазници су прошли кроз систематску обуку за послове дигитлаизације по систему менторског рада који је водио др Софронијевић, а која је обухватила:

  1. Уводне разговоре са полазницима и упознавање са њиховим предзнањем и раднм окружењем инситуције из које долазе
  2. Предавања којима се презентује општа целина процеса дигитализације и специфичности одређених пословних процеса, програма и дигиталних алата и њихова улога у целини процеса дигитализације
  3. Рад у програмском окружењу Језичка лабораторија, израда народног граматичког дигилталног речника српског језика у сегменту везаном за падежне промене именица. Упознавање са значајем појма претраживости у дигитланим збиркама, значаја лингвистичких алата за очување језика и културе у дигиталном свету, улоге граматчких речника за израду дигиталних алата и апликација за рад са текстом, метода kraud sorsinga као опција за обављање масовних послова у области дигитализације.
  4. Рад у програмском окружењу Епоха, појам и важност претраживости за дигиталне материјале, улога појединачних докемената и појам колекције и подколекције.
  5. Рад са програмом Транскрибус, израда модела аутоматског препознавања ћириличног и латиничног текста на српском језику и другим језицима, важност аутоматског препзнавања теска са скенираних слика, приступи путем оптичког препознавања карактера и машинског учења, израда институционалне колекције.
  6. Рад са програмом docWorks, обрада скенираних слика, сегментирање, оптичко препознавање карактера, израда METS-ALTO фајлова, рад у систему за индексирање, претраживање и приказ претраживих дигиталиних материјала, израда институционалне колекције претраживих дигитланих материјала која обухвата монографске публикације и периодична издања.

 

Сви полазици су успешно завршили програм обуке, израђена је већа количина претраживих дигитланим материјала који су досупни кроз системе за приказ Универзитетске библоитеке или се налазе у фази индексирања и финалне обраде за уношење у ове системе.

http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled?newspaper=UB_00052

http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled?newspaper=UB_00053