Смернице за почетак

Тим пројекта АКДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ је 15.јуна 2017. почео са радом. Међусобне електронске консултације усмерене су на уједначавање смерница који би објединили стандарде обуке дигитализатора за библиотеке, архиве и музеје.

Закључено је да припремни састанак свих стручњака који ће пратити релазацију АКАДЕМИЈЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ мора да преточи у праксу:

  1. степен заједничких минималних услова знања за полазника,
  2. позвни конкурс за полазнике по врсти устнова из којих долазе,
  3. ниво баланса теријске и прткичне обуке,
  4. врсту и обим грађе за дигитализацију, прихватљиве за принциу дуалног образовања,
  5. имплемнтацију софтвера пројекта по сегметима,
  6. креирање финалних платформи за доступност дигитализованиог материјала.